AUDIT už zavedených GDPR opatrení


Chod vašej firmy a vaše know-how môže byť ohrozené!                     

                          > Overíme vaše zabezpečenie a zoznámíme vás s reálným stavom vašej firmy

               > Štát a EÚ po vás vyžaduje stále väčšiu ochranu osobných údajov a dát,

  > Navrhneme nápravné opatrenia a pomôžeme s ich realizáciou  Audit - ochrany osobných údajov GDPR


Čo je GDPR Audit?

Zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov spracovania osobných údajov a porovnanie s požiadavkami GDPR.
Audit je vykonávaný nezávislým audítorom, ktorého cieľom je detailný overenie presadzovanie požiadaviek GDPR v činnostiach prevádzkovateľa.

Popis služby.
GDPR audit je konzultačná služba, ktorá pozostáva zo zhromaždenia informácií, rozhovoroch so zodpovedným zamestnancom spoločnosti, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných údajov a kontrole dokumentácie GDPR. Poskytuje zhodnotenie dokumentácie zavedených procesov spracovania osobných údajov a následne kontroluje alebo odporúča vhodné technické opatrenia pre súlad s GDPR .

Čo je cieľom auditu?
Analýza súčasného stavu ochrany osobných údajov. Overenie súladu dokumentácie procesov a postupov spracovanie osobných údajov s GDPR nariadením.  Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov v súlade s GDPR .

Čo je výstupom auditu?
Výstupom auditu je audítorská správa, ktorá obsahuje stručnú charakteristiku prostredia s ohľadom na skutočnosti spracovanie osobných údajov podľa GDPR, detailný popis identifikovaných zistení a odporúčaní nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Cena za audit GDPR: 299 € s DPH


Konzultácie u vás vo firme/ organizácii.
Kdekoľvek v Slovenskej republike.

Komu je určený?  

Je určený pre malé, stredne veľké a veľké spoločnosti, ktoré si chcú preveriť súlad s GDPR nezávislým audítorským pohľadom. Spoločnostiam, ktoré chcú mať prehľad a odporúčania k systému na ochranu osobných údajov podľa GDPR.

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás