Je vaša firma v bezpečí pred           kybernetickými útokmi?


Chod vašej firmy a vaše know-how môže byť ohrozené!                     

                          > Overíme vaše zabezpečenie a zoznámíme vás s reálným stavom vašej firmy

               > Štát a EÚ po vás vyžaduje stále väčšiu ochranu osobných údajov a dát,

  > Navrhneme nápravné opatrenia a pomôžeme s ich realizáciou  Audit kybernetickej bezpečnostiPrevádzkujete základnú službu v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej aj „zákon o KB“)? Viete aj o povinnosti preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom o KB vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti? Pomôžeme Vám túto požiadavku naplniť prostredníctvom našej služby auditu kybernetickej bezpečnosti.

Naplnenie Vašej povinnosti realizácie auditu kybernetickej bezpečnosti je dozorované aj zo strany NBÚ. Záverečnú správu o výsledkoch auditu spolu s opatreniami na nápravu a s lehotami na ich odstránenie ste povinní predložiť NBÚ do 30 dní od ukončenia auditu.

Porušenie povinností v oblasti auditu kybernetickej bezpečnosti je podľa zákona o KB správny delikt a hrozí za neho pokuta až do maximálnej výšky 300 000 €.

V záverečnej správe zhodnotíme výsledky auditu a uvedieme dôkazy, na základe ktorých sme hodnotenie vykonali.

Záverečná správa o výsledkoch auditu obsahuje okrem iného aj:
  • zhrnutie zistení výsledkov auditu a konštatovanie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov,
  • zhodnotenie plnenia povinností podľa zákona a celkového stavu prijatých bezpečnostných opatrení každého informačného systému súvisiaceho so základnou službou a konkrétne uvedenie nedostatkov,
  • odporúčané nápravné opatrenia audítora pri zistení nedostatkov,
  • informáciu o stave vykonaných nápravných opatrení, ak prevádzkovateľ základnej služby na základe predchádzajúceho auditu mal tieto nápravné opatrenia prijať.

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás