Zodpovedná osoba (Data Protection Officer/ DPO)
Využite možnosť externého výkonu zodpovednej osoby (DPO) na území SR.

Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 1 600 subjektov.


Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Zodpovedná osoba (Data Protection Officer/DPO) dohliada u prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov. Nariadenie GDPR stanovuje orgánom verejnej moci a spoločnostiam, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu, pod hrozbou likvidačnej pokuty, povinnosť ustanoviť odborne spôsobilú, nezávislú zodpovednú osobu.
Z toho dôvodu ponúkame službu externej zodpovednej osoby GDPR.

Ako vaša Zodpovedná osoba budeme pre vás vykonávať tieto činnosti.

  • úvodné školenie a následne priebežné vzdelávanie zamestnancov,
  • poskytovať poradenstvo vašim zamestnancom, spracovateľom a správcom, ktorí u vás vykonávajú spracovanie osobných údajov. Cieľom je, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade s legislatívou,
  • pravidelne kontrolovať súlad s GDPR legislatívou. Okrem toho tiež zvyšovať povedomie o ochrane osobných údajov a školiť zamestnancov konzultačná podpora,
  • monitorovať a riadiť riziká v oblasti spracovania osobných údajov,
  • viesť záznamy o činnostiach spracovaní osobných údajov podľa článku 30 všeobecného nariadenia,
  • v prípade posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov poskytovať poradenstvo,
  • koordinovať projekt implementácie prijatých opatrení,
  • spolupracovať s dozorným orgánom,
  • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie vrátane ich aktualizácií,
  • prenesenie hmotnej zodpovednosti za odborný výkon činnosti zodpovednej osoby do výšky poistenia.

Konzultácie u vás vo firme/ organizácii.
Kdekoľvek v Slovenskej republike.

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás